Algemene Voorwaarden

Download als PDF

1. Opdrachtgever en illustrator dienen vooraf een honorarium overeen te komen. Een prijsopgave/begroting is niet per definitie bindend, in die zin dat onvoorziene uitloop of meer werk kostenverhogend kan werken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  1. Het door de opdrachtgever te betalen honorarium geeft uitsluitend recht tot het gebruik van de illustratie(s) zoals dat op het contract of anders (schriftelijk, per fax of per e-mail) is vermeld en overeengekomen. Voor ieder additioneel gebruik van het werk, delen van het werk of afgeleiden van het werk is een toeslag van 50% verschuldigd, tenzij is overeengekomen dat het auteursrecht op de illustraties wordt overgedragen aan de opdrachtgever.
  2. Indien geen bepaling van de territoriale omvang van het gebruik/gebruiksrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht beperkt te zijn tot Nederland en België.
  3. Indien geen bepaling van de exclusieve publicatietermijn heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht beperkt te zijn tot 12 maanden.
  4. Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.
  5. Indien geen bepaling omtrent de overdracht van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.
  6. Indien geen bepaling omtrent de duur van de exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.

2. Betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van de betalingstermijn met meer dan een maand zal de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

3. Additionele kosten, nodig voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever. Een schatting van deze kosten zal, voor zover mogelijk, worden vermeld in de offerte van de illustrator of anders van tevoren met de opdrachtgever worden doorgesproken.
Onder additionele kosten vallen o.a.: reis-, onderzoek-, documentatie-, modelkosten en alle kosten welke door derden in rekening worden gebracht.

4. Indien de productietijd naar redelijke verwachting langer dan een maand zal duren, zal de illustrator gerechtigd zijn een maandelijkse termijnbetaling te vorderen in relatie tot het overeengekomen of in overeenstemming met het in art.1 te berekenen honorarium.

5. De opdrachtgever vrijwaart de illustrator van aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal, zoals foto’s, tekeningen en dergelijke, alsmede van ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

6. De illustrator waarborgt dat het geleverde werk origineel is, tenzij ‘gelijkenis’ wordt vereist. In dat laatste geval vrijwaart opdrachtgever de illustrator voor aansprakelijkheid te dierzake jegens derden.

7. De illustrator is te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding voorwaarde. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de opdrachtgever geregeld te worden.

8. Bij annulering van de opdracht om welke reden ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van een wanprestatie van de illustrator. De illustrator zal (behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten haar schuld) al het mogelijk doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.

9. De opdrachtgever is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie, in welke vorm dan ook, van ruwe schetsen of delen ervan zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.

10. De opdrachtgever is verplicht al het ingeleverde illustratiewerk, behalve digitaal werk, in ieder geval binnen 6 maanden na leverdatum onbeschadigd te retourneren, indien het eigendom daarvan niet aan de opdrachtgever is overgedragen. In geval van verlies of schade van origineel werk is de opdrachtgever verplicht deze schade te vergoeden aan de illustrator. De illustrator verplicht zich het genoemde werk maximaal 1 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.

11. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van de illustrator veranderingen in de illustratie(s) aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever de illustrator als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijziging(en) uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde, foutieve, onvolledige of onduidelijke opdracht (briefing) zullen apart gehonoreerd worden.

12. De opdrachtgever zal de illustrator kosteloos minstens 2 exemplaren van de publicatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

13. Bij het niet nakomen van betalingverplichtingen door de opdrachtgever binnen 2 maanden na factuurdatum vervallen alle door de illustrator aan hem/haar overgedragen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem/haar ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.

14. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (www.nai-nl.org).